Vad jobbade vi med förra året?

Påverka kommunens klimat och omställningsverksamheter.
Detta sker genom våra olika aktiviteter och i media samt genom återkommande dialogmöten med kommunchefer och politiker.

Kodesaken
Bevarande av jordbruksmark för matproduktion samt undvikande av avfallsdeponi. Föreningen har skrivit flera yttranden om översiktsplanering och jordbruksmark samt överklagat avfallsdeponin. Föreningen har också skrivit flera insändare samt använt klimat och hållbarhetsspalten för detta tema. Vi har ett aktivt samarbete med lokalboende i Kode – se eget avsnitt.

Fossilfritt resande
Opinionsbildning kring fossilfritt resande genom bla. offentligt seminarium om tågsemester, Insamling av 2043 namnunderskrifter i aktionen ”Förbättra Ytterby station – utveckla pendlingsmöjligheterna”. Sex krav ställdes på konkreta åtgärder i stationsmiljön. Kungälvsposten skrev flera artiklar och det fanns många insändare i frågan. Vi förbereder ett möte med Trafikverket för våren 2024.

Förnybar energi
Självförsörjning i kommunen/regionen. Huvudspåret är att få igång en eller flera energigemenskaper med mindre solcellsparker byggda på ett väl anpassat sätt till natur och topografi, men också att skapa lagringsmöjligheter av solenergin när inflödet överstiger användningsbehovet genom batterilagring.

Hållbart byggande
Klimatanpasssning – efterfrågat hur arbetet med klimatanalys och -plan fortskrider genom kontakt med ansvariga tjänstemän på kommunen. I insändare i KungälvsPosten har vi påtalat det ohållbara att ingen aktuell klimatanpassningsplan finns i kommunen. Hållbart byggande – regelbundna möten med ansvarig tjänsteman på Kungälvs kommun där vi efterfrågat vilka klimat- och miljöhänsyn som tas i samband med bygget av Arenan. En annan del av arbetet har riktat sig mot att belysa olika sätt att bygga på klimatsmart sätt. Detta har vi gjort genom att arrangera dels ett studiebesök på Egnahemsbutiken på Tjörn, dels ett seminarium kring Klimatsmart byggande med bl a lokala byggare som exempel.

Matsystem och lokalproducerad mat
Under året har vi jobbat parallellt med lokalproducerad mat i förskolor och skolor – förberedelser för flera Leaderprojekt. Samtidigt har mycket energi ägnats åt Kodesaken – se ovan. Ett annat viktigt engagemang i år var deltagandet i uppbyggnaden av producentföreningen, Västmat, för lokala livsmedelsproducenter i Göteborgsregionen.

Vill du lära dig mer om vad vi gjorde 2023 så kika i verksamhetsberättelsen här:

Det är aldrig fel att bli medlem i Omställning Kungälv…