Våra tematiska arbetsgrupper

Energi och klimat
Inriktad på förnybar energiproduktion, samarbete med kommunala energibolaget Kungälv Energi, Chalmers universitet samt andra företag och kommuner. Arbetat på att tillsammans med Kungälv Energi och LRF Kungälv få igång en eller flera pilotanläggningar av mindre solcellsparker med ett gemensamt ägande eller energigemenskaper. Projektet har preliminärt godkänns som bidragsberättigat från LEADER, som finansieras av EU/Jordbruksverket och deltagande kommuner i LEADER.

Klimatanpassning
Inriktad på klimatanpassningsåtgärder i kommunen i relation till nationella och regionala åtgärder.

Klimathänsyn vid nybyggnation
Inriktad på nybyggnation i kommunen och hänsyn tagen till klimat och resurskretslopp mm. Kungälv ska bli en föregångare på klimatsmart och ekologiskt byggande. Vi har under året beslutat byta namn på arbetsgruppen till Bygg och Återbruk då vi alltmer inriktar oss på att utveckla återbruk i kommunen.

Fossilfritt resande
Inriktad på opinionsbildning kring fossilfritt resande genom bl a:

a. Offentligt seminarium om tågsemester,

b. ”Förbättra Ytterby station – utveckla pendlingsmöjligheterna” – Insamling av 2043 namnunderskrifter i aktionen Sex krav ställdes på konkreta åtgärder i stationsmiljön. Möte med Trafikverket planeras för våren 2024.

c. Marstrandsfärjan – inriktad på att eldrift av färjan ska ersätta nuvarande dieseldrift. Omfattande aktivistaktioner, namninsamling 2021 med över 1000 namnunderskrifter, upprepade möten med lokalpolitiker och kommunförvaltning, mm har genomförts. Politikerlöfte att eldrift införs 2024/25.

Matsystem och lokalproducerad mat
Inriktning på ökad lokal matproduktion för hållbarhet och minskad sårbarhet vid kriser.

a. Lokalproducerat i förskolan – mat och pedagogik och social och ekologisk hållbarhet. Plantering av fruktträd vid förskola i Lycke. Leader-projekt beviljat

b. Lokalproducerat i skolans måltider – om möjligheter att använda lokal- och hållbart producerade livsmedel i skolan. Förarbete med nytt projekt för Leaderansökan, samarbete med Kungälvs kommun.

c. Lokalproducerade livsmedel och beredskap – om ökning av lokalproducerade livsmedel i kommunen och regionen. Förarbete om nytt Agenda 2030projekt om ökning av lokalproducerat i Kungälv. Engagemang i bildningen av producentföreningen Västmat.

d. Bevarande av jordbruksmark för matproduktion – Föreningen har engagerat sig djupt i planeringsfrågor i kommundelen Kode – se eget avsnitt. Det gäller bevarande av jordbruksmark för matproduktion och placering av avfallsdeponi.

e. Sjöhålaprojektet – samarbete med Kungälvs kommun, Naturskyddsföreningen och lokalboende. Under 2021 skedde restaurering av igenvuxen naturbetesmark till betesmark för lokala köttdjur. LONA-projektpengar från Naturvårdsverket har erhållits. Under året har uppföljande inventeringar av vegetation, insekter och fåglar genomförts. Arbete med slutrapporten pågår.

f. Tillsammansodling – Tofta-Bremnäs, tema Traditionella grödor i Bohuslän: gråärter, bondbönor, jordärtskockor, potatis. Vi odlar också en mångfald olika grönsaker och blommor. Förutom lokalproducerad mat ges glädje och social hållbarhet.

Naturmiljöer för insekter
Arbetsgruppen har ett samarbete med Scouterna i Kärna och Kungälvs kommun, Park och Natur. Tillverkning av insektshotell för utplacering i staden.

Vill du lära dig mer om vad vi gjorde 2023 så kika i verksamhetsberättelsen här:

Det är aldrig fel att bli medlem i Omställning Kungälv…