Vad är en Översiktsplan?

På LRF:s välbesökta årsmöte i Kode den 6:e mars var ordförande i beredningen för Samhälle och Fritid, Britta Malmberg Ohlsson, injuden tillsammans med Kommunens ansvariga översiktsplanerare Linda Andreasson, inbjudna att presentera arbetet och processen med den nya översiktsplanen som skall gälla till 2050 med ”utsikt” till 2070. På LRF:s årsmöte deltog även samhällsbyggnadsrådet Jonas Andersson som, är ordförande i beredning för Samhälle och Utveckling.

Skillanden mellan beredningarna är dels att Samhälle och Fritid är placerad organisatorikst under Kommunfullmäktiges vingar och att Samhälle och utveckling bereder ärenden till Kommunstyrelsen. Dels att Samhälle och fritid har en lång horisont, dvs hur Kungälv ska se ut i framtiden, medans Samhälle och Utveckling arbetar mer operativt med en kortare horisont.

Britta Malmberg nämnde att Kommunens vision vilar på tre ledord Hav, Älv och Natur. Där hållbarhet, ett fossilfritt Kungälv 2030 och klimatanpassning är viktiga mål. Britta nämnde även att visionen inkluderar en levande landsbygd och att man siktar på ett Kungälv med 70 000 invånare 2050.

Medborgardialog – vad skall finnas på kartan?

Linda Andreasson, Överisktsplanerare

I översiktsplanen kommer man också behöva ta hänsyn till nya matkällor såsom alger och livsmeddel med havet som odlingsarena. Britta nämnde också några frågor som behöver besvaras i översiktsplanen:

 • Vad händer vid kris?
 • Vad skall finnas på kartan?

Vid frågestunden ställde LRF:S ordförande ett antal frågor som:

 • Hur exploatering av jordbruksmark ut framåt, mot bakgrund att Kungälvs Kommun per capita exploaterat mest jordbruksmark i Sverige?
 • Räcker inte 74% av Kommunens yta för exploatering (26% är idag jordbruksmark)?
 • Varför har ni ritat in rekreationsområden på privat mark på en stor yta av Kode när Kommunen saknar behörighet?
 • En investering på 1 miljon i jordbruket i Kommunen ger 2,2 milkjoner tillbaka, vilket är högre än industri- och verksmahetsinvesteringar. Varför prioriterar och stödjer inte Kungälvs Kommun företagare som arbetar inom jordbruket när 1 arbetstillfälle ger 2,2 arbetstillfällen i retur?

Jonas Andersson nämnde att en stor förändring skett angående synen på jordbruksmarkens betydelse och nämnde att jordbruksmarken längs motorvägen mellan Rollsbo och Kareby inte hade exploaterats idag. Jonas informerade också att i princip alla pågående bygg och exploateringsprojekt sker på bergsknallar och icke produktiv jordbruksmark.

Linda Andreasson berättade att planenheten nyligen haft ett möte med jordbruksverket där de fått besked att det kommer ställas ännu högre krav för exploatering i framtiden. Linda berättar också att det finns en motsättning inom 1 000 från en station eller pendlingspunkt såsom tågstation och pendelparkering i Kode. Där kan det finnas ett samhällsointresse att bygga bostäder på jordbruks- eller skogsmark.

Jonas och Britta upprepade att man vill se en levande landsbygd.

OH bild som visades på LRF:S årsmöte.

Här följer en kort sammanställning över några intressanta OH-bilder som visades av Britta och Linda.

Översiktsplan

Varje Kommun sk ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela Kommunen. Översiktsplanen skall ta hänsyn till ett antal strategiska dokument antagna av Kommunfullmäktige och är platsbunden, dvs hur marken är tänkt att nyttjas inom översiktsplanens område.

Överisktsplanen Syfte

Översiktplanen skall ange riktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Planen skall även ge vägledning för beslut om:

 • Hur mark- och vatten-områden ska användas och
 • Hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras

Planen är inte bindande men styrande och vägledande.

Översiktsplanering i Kungälv

 • Av översiktsplanen ska det framgå: Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder
 • Hur kommunen I den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen tex Agenda 2030
 • Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra

Översiktsplanerarens Ledord:

 • Natur- och rekreation
 • Bostäder
 • Näringsliv
 • Kommunal Service
 • Havet
 • Grön- oct blå struktur
 • Kulturmiljö
 • Klimatrisker
 • Landsbygd
 • Kommunikationer och trafik
 • Teknisk försörjning
 • Risk, halsa och sårbarhet
 • Klimatanpassning
 • Jordbruksmark
  Konsekvenser miljö, socialt och ekonomiskt

OH bild som visades på LRF:S årsmöte: Kommunen genomförde en första digital enkät på Öppet Hus i stadshuset i höstas. Detta är resultatet av de 90 medborgarna som varade. Större text = många svar. Jämför gärna med ledordet ovanför bilden som planeraren använder.

Plan och Bygglagen och Miljöbalken

 • Planläggning ska syfta till att mark-och vattenområden rtiL 9 används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
 • Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
 • Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden I 3 kap. och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas.

Jordbruksmark Inom Göteborgsregionen

 • Förekomsten av Jordbruksmark inom stationsnara lägen I Göteborgsregionen ar inte obetydlig. Samtidigt ar betydelsen av att starka förutsättningarna för hållbart resande av stort regionalt intresse.
 • Det ar främst inom 1000 meter från station som studier visar störst potential för att bebyggelselokalisering kan stödja kollektivtrafikunderlaget.
 • Utifrån detta resonemang bedoms centralt belägen jordbruksmark I stationssamhällen vara av ett väsentligt samhällsintresse.

Slutligen – hur kan en politisk vision se ut?

OH-bild från LRF:S årsmöte med politikens första utkast på visionen för Kungälv 2050 med utblick 2070.

Inspel från LRF i den nya översiktsplanen är vår viktigaste fråga år 2024

LRF Kungälvs Ordförande