Dialog med Kommunen

Omställning Kungälv har startat en dialog med kommunen med månatliga möten med olika kommunsektorer med olika tema. Vi använder de politiska strategidokument som kommunen beslutat om och kommunens deltagande i Kommunernas klimatlöften.

Senaste mötet handlade om Matsystemfrågor med jordbruksmark, upphandling till kommunala måltider mm. En intressant observation var att tjänstepersoner som arbetar med kommunala måltider efterfrågar tydligare politiska mål vad gäller ursprung och produktionsmetoder för livsmedel, exempelvis lokalt, svenskt, ekologiskt  producerat.

Nästa tema-möte blir om Fossilfria transporter och anknyter till Omställning Kungälvs framgångsrika aktion med namninsamling för att förbättra pendeltrafiken vid Ytterby stations-samhälle.

Namnunderskrifterna som vill förbättra Ytterby station blev över 2 000 och kommer att lämnas över till Kungälvs Kommun i slutet av februari.

Energigruppen fortsätter sitt framgångsrika samarbete med det kommunala energibolaget Kungälvs Energi och LRF om etablering av energigemenskaper, markbaserade solcellsparker med möjligheter till andelsägande. 

Förra veckan fick energigruppen med Pierre och Staffan i spetsen, möjlighet att prestera Omställnings Kungälvs idéer kring energigemenskaper på LRF Kungälvs välbesökta årsmöte i Kode. Tanken är att dra igång pilotprojekt tillsammans med Kungälvs Energi och LRF kopplat till en Leaderansökan.

Ett yttrande har skickats in i granskningskedet av detaljplanen Björkås 400 bostäder med referenser till den nya Energiplanen som antogs av Kommunfullmäktige hösten 2023.

Ett öppet brev om avfallsdeponi har sänts till kommunstyrelsen och gruppledare för samtliga 9 politiska partier i vår kommun. Det gäller frågan om politikernas inställning till deponi av drygt 3 miljoner ton inert avfall inom 1 000 meter från tågstationen i Kode och 300 meter från pendelparkeringen vid E6:an.  

Två politiska partier (V och P) har svarat på vårt öppna brev att de inte står bakom deponiförslaget, att det inte gynnar kommunen eller kommundelen Kode. S, M och MP har skickat in en insändare i Kungälvsposten där de motsäger sig beslutet och hoppas att Mark och Miljö domstolen hörsammar deras önskan att beslutet avslås. Övriga partier (SD, KD, L, C) liksom kommunstyrelsen har inte svarat på frågorna i vårt öppna brev ännu.

Glöm inte att fylla i medborgardialogen innan den 1 mars!

Och Du – glöm inte att fylla i medborgardialogen på Kommunens hemsida innan den 1 mars! Tänk på att du nederst i varje fråga – kan klicka på ”Annat” och själv ange andra och kanske bättre alternativ för en hållbar framtid 🙂

Inspiration hittar du i inlägget från vår visionsdag i höstas.

Bild: Kommunen genomförde en första digital enkät på Öppet Hus i stadshuset i höstas. Detta är resultatet av de 90 personerna som varade. Större text = många svar. PÅ kvällen samma dag hade vi styrelse och medlemsmöte och många medlemmar skickade in sina synpunkter.