Vill ditt parti ha en deponi i tätorten Kode?

För en månad sedan skrev vi ett öppet brev med 5 frågor till alla partier i Kungälvs kommun och till kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner. Det gäller partiernas och Kommunstyrelsens ställningstagande till en 3 200 000 tons avfallsdeponi i Kode nära bebyggelse och trafikleder.

Först och främst vill vi tacka partier som svarat på våra frågor. V och UP har klart och tydligt svarat att de inte stödjer deponin och att den varken gynnar kommunen, dess invånare eller utvecklingen av Kode.


Ni som är politiker har diskuterat att Kode skall utvecklas på samma sätt som Kungälv vill utveckla Ytterby, dvs till ett stationssamhälle. Detta skulle innebära att området öster om järnvägen och E6:an också skall vara tillgängligt för bostadsbyggande och eventuell näringslivsverksamhet. En förläggning av en 3 200 000 tons deponi enligt Länsstyrelsens beslut skulle förhindra utveckling av Kode till ett effektivt stationssamhälle.

Deponi-ärendet hanteras i en långdragen process med mängder av överklaganden från olika håll och saken är inte alls avgjord. Kommunens ställningstagande i deponisaken inte minst i FÖP Kode är oklar, därav våra frågor.

Vi saknar svar från Kommunstyrelsen ordförande och 7 av 9 partier:

  1. På vilket sätt utvecklar deponin stationssamhället Kode?
  2. Varför ska en deponi placeras knappt 1 km från en tågstation?
  3. Kommer det att öka Kungälvs och Kodes attraktionskraft?
  4. Kommer fler arbetstillfällen att ges av deponin?
  5. Är ditt parti för eller emot 3 200 000 ton deponi i Kode?

Gunilla Almered Olsson
Ordförande
Omställning Kungälv