Yttrande – Deponi i Kode

Deponi i Kode – ärende 551-4116-2023

Avsändare: Omställning Kungälv

Kontaktperson: Gunilla Älmered Olsson
almered.gunilla@gmail.com 0730-91 49 17


Yttrande

Vi motsätter oss att en deponi anläggs i Kode och önskar att följande synpunkter beaktas i den vidare handläggningen i ärendet.

 • Processen Fördjupad Översiktsplan FÖP Kode startade 2022 och pågår fortfarande. Den gäller en förtätning med nya bostäder i stationssamhället Kode. I arbetet med den nya översiktsplanen ingår marken öster om motorvägen.
 • Enligt rapporten ”Hållbar täthet i stationssamhällen” (Kungälvs Kommun/VG Regionen 2017) definieras stationsnära lägen som ytor inom 1 km från järnvägsstation. Ytterby station analyserades.
 • Enligt rapporten ”Förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet 2022” (Urban Futures/Chalmers/VG Regionen/KTH/Högskolan Dalarna finansierad av Trafikverket) analyseras Mölndal (motorväg/tågstation genom samhället). 12 min nämns som god tillgänglighet från bostad till tågstation vilket innebär 1 km för fotgängare och 2,6 km med cykel.
 • Den föreslagna deponin ligger inom 1 000 m från tågstationen i Kode. Marken öster om motorvägen är klassad som tätbebyggt område i utkastet till FÖP Kode. I arbetet med översiktsplanen 2010 fanns tankar om bostäder öster om motorvägen. Det finns även en gång och cykelbana under motorvägen till idrottsplatsen Lunnevi i området.
 • Kommunens planförslag har gett upphov till ett 90-tal yttranden från olika instanser och allmänheten. Stora planförändringar som rör markanvändning föreslås.

Ärende som rör markanvändning – deponi – inom ett område som ingår i den Fördjupade Översiktsplanen bör avslås, alternativt hanteras först EFTER att FÖP processen är genomförd. Logiska skäl till detta – se punkterna 1-3 nedan.

 1. Området för den tilltänkta deponin ligger i ett område som är möjlig att använda för bostäder. En deponi låser markanvändningen och omöjliggör bostadsbyggande.
 • Om deponin tillåts, begränsas FÖPens möjligheter till alternativ markanvändning som föreslås i yttranden i FÖP Kode.
 • Om deponin tillåts ökar trycket på jordbruksmark eftersom alternativmark med god tillgänglighet (1km/2,6km från tågstationen) försvinner öster om motorvägen.

Omställning Kungälv har 14 mars 2023 sänt in ett yttrande om FÖP Kode. Vi motsätter oss exploatering av jordbruksmark. En sammanfattning finns i bilaga 1. 


BILAGA 1

Omställning Kungälv Yttrande FÖP Kode,
Kungälvs kommun diarienummer KS2020/1689

SAMMANFATTNING

Vi har inga synpunkter på nybebyggelse och inflyttning till Kode.
Vi motsätter oss exploatering av jordbruksmark. Detta är våra argument:

 1. Ny verklighet 2023 har gett ändrade förutsättningar
  Ny verklighet 2023 har gett ändrade förutsättningar för samhällsplanering – Ökad självförsörjning, Livsmedelsförsörjning och Krisberedskap. Detta stöds av Agenda 2030, nationella, regionala och kommunens egna måldokument. FÖP Kode måste revideras
 2. Miljöbalkens lagverk för exploatering av jordbruksmark följs inte
  Alternativa bebyggelselägen presenteras och motiveras inte och är inte utredda vilket krävs enligt miljöbalken.
 3. Bevarande av jordbruksmark – flera olika dimensioner saknas
  • Areal överskriden i VG regions tillåtna exploateringskvot
  • Kulturhistoriska värdekärnor – föreslås exploateras i FÖP
  • Biologisk mångfald i planområdets naturbetesmarker, odlingsmarker, vattendrag – ej inventerad
  • Ekosystemtjänster ofullständigt redovisade – kolinlagring i jordbruksmark ej noterad
 4. Inkonsekvent värdering av jordbruksmarksmarks kvalitéer
  • Grön- och strövområden värderas högre än jordbruksmark
  • Skogsområden värderas högre än jordbruksmark
  • Gröna näringar ska utvecklas enligt politisk vision för Kode.
  • Detta motverkas av föreslagen exploatering i FÖP
 5. Riskbedömningar – Geoteknik
  •Jordbruksmark med kvicklera med skredrisk föreslås bebyggas i FÖP
 6. Riskbedömningar – Ekonomi
  • Kommunen har ej rådighet över Bohusbanans utveckling
  Bohusbanan tas inte med i den ekonomiska bedömningen, trots att den är själva förutsättning för utbyggnaden.