Föreningen överklagar 3 200 000 ton Deponi i Kode

Miljöenheten på Kungälvs Kommunen har överklagat Länsstyrelsens beslut att tillåta en deponi om 3 200 000 ton till år 2045 öster om Kode. 100 m från E6:an, 300 m från pendelparkering och inom 1 000 m från en tågstation. Båda pendlingspunkterna är av regionalt och nationellt intresse.

I en artikel i Kungälvsposten så nämn att 26 överklaganden inkommit till Mark och Miljödomstolen, bland annat från Kungälvs Kommuns Miljöenhet, Naturskyddsföreningen, Omställning Kungälv och en mängd privatpersoner i Kode.

Här finns länk till Miljö- och Byggnadsnämndens beslut. Beslutsunderlaget är offentlig handling och kan fås i retur via mail kommun@kungalv.se

Enligt den politiska visionen för den fördjupade översiktsplanen FÖP Kode, som beslutats av Kommunfullmäktige 2021-Våren, ska ett stationssamhälle byggas inom 1 000 m från pendlingspunkterna i Kode vilka torde innefatta Bohusbanans tågstation och en pendelparkering i direkt anslutning till E6:an.

Uppdraget från politiken till verksamheten är att verksamhetsmark och bostäder skall möjliggöras kring pendligspunkterna i Kode, vilket torde innebära en radie om 1 000 m kring tågstationen i Kode och en radie om 1 000 m kring pendelparkeringen vid E6:an.

Miljöenheten konstaterar i sin överklagan att en deponi om 3 200 000 öster om motorvägen ej är förenligt med den fördjupade översiktsplanen FÖP Kode. Omställning Kungälv håller med miljöenheten och överklagar också Länsstyrelsens beslut till Mark och Miljödomstolen. En sammanfattning av föreningens överklagan finns nedan:

Det är aldrig fel att bli stödmedlem

Gunilla Almered Olsson, Ordförande i Omställning Kungälv

Överklagan

Omställning Kungälv yrkar att mark- och miljödomstolen, med ändring av Länsstyrelsens ovan angivna beslut, ska avslå ansökan om deponi av inert avfall m.m. på fastigheterna Lunna 1:2 och Släbo 1:2.

Alternativt yrkar Omställning Kungälv att ärendet återförvisas till Länsstyrelsen för förnyad handläggning, varvid förnyat beslut ska uppskjutas till dess fördjupad översiktsplan i Kode vunnit laga kraft.

Kort sammanfattning av händelser i detta ärende

De berörda fastigheterna för deponi-ansökan ligger inom kommundelen Kode. Här pågår just nu en planeringsprocess med en fördjupade översiktsplan, FÖP Kode. Denna planering är relaterad till nu gällande översiktsplan för kommunen. Det pågår samtidigt arbete med en ny översiktsplan för hela kommunen som skall gälla till 2050. Särskilt viktiga frågor i Kode är fortsatt ökning av bostadsbyggande samtidigt som grönområden ska bevaras och utvecklas och jordbruksmark värnas. Genom Kode löper de nationellt viktiga trafiklederna E6:an och Bohusbanan.

2020-04-15 Kommunstyrelsen beslutar att fördjupade översikts-plan FÖP Kode skall genomföras.

2021-Våren Arbetet med FÖP Kode startas 2022-05-12 Politisk Vision FÖP Kode beslutas av Kommunfullmäktige.

2023-01-16 Samråd fördjupad översiktsplan FÖP Kode startar. Myndigheter och allmänhet skriver yttranden

2023-01-31 Ansökan om tillstånd för deponi till Länsstyrelsen.

2023-03-17 Samrådsperioden för fördjupade översiktsplan FÖP Kode avslutas

2023-07-11 Allmänheten informeras om deponiansökan via annonser 1 GöteborgsPosten och KungälvsPosten

2023-08-31 Remissvar: Kommunens Miljöenhet, Planenhet, Länsstyrelsen, Trafikverket och SGI

2023-09-23 Skredet vid E6:an i Stenungsund inträffar. Utredning om orsaker till katastrofen ännu ej klar.

2023-11-29 Länsstyrelsen ger tillstånd för en deponi om 3 200 000 ton inert avfall m.m. till 2045.

Omställning Kungälvs överklagande grundas i huvudsak på följande.

 1. Beslut om deponi, en ekosystemförändrande markanvändning, innan den pågående processen om fördjupad översiktsplan i Kode är fastslagen, saknar helhetsperspektiv och långsiktig hållbarhet.
 2. Nu pågår en planeringprocesss i kommunen, fördjupad översiktsplan för Kode, FÖP Kode. Ett stort antal yttranden till FÖPen har inkommit under samrådet och det är stor oenighet med kommunens planförslag.

  I yttranden argumenteras bland annat för bostadsbyggande på den föreslagna deponi-ytan. Tillstånd för anläggning av deponi innan FÖPen är beslutad skulle minska alternativ för markanvändning och indirekt tvinga fram bebyggelse på jordbruksmark. Inget beslut om FÖPen är ännu taget och beslut som låser markanvändningen för delar av FÖPens område är oacceptabelt.
 3. Det nuvarande arbetet med FÖP:en för Kode utgår från den nu gällande ÖP. Arbetet med en ny ÖP är i full gång sedan 1 år tillbaka. I det arbetet diskuteras att Kode skall utvecklas till ett stationssamhälle.Detta innebär att området öster om järnvägen och E6:an också skall vara tillgängligt för bostadsbyggande och eventuell näringslivsverksamhet – se nedan – karta över utökat tätortsområde och föreslaget deponi-område.

  En förläggning av en deponi enligt förslaget skulle förhindra utveckling av Kode till ett effektivt stationssamhälle.
 4. I sökandes bemötande av inkomna argument mot deponin bemöts inte alis vårt huvudargument: att beslut om deponi under alla förhållande borde avvakta slutförandet av den pågående planprocessen. Det anges tvärtom som ett skäl för ansökans beviljande att kommunen inte planerar bostadsbebyggelse inom området. Planprocessen är dock inte alls avslutad och kommunen är skyldig att ta hänsyn till inkomna yttranden där bostadsbebyggelse föreslås som en möjlighet. Bostadsbebyggelse föreslås i den nya översiktsplanen för kommunen – se 3 ovan.
 5. Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälv framförde i sitt yttrande att deponin bör avslås eftersom den inte är förenlig med förslaget till FÖP Kode. Detta bemöttes inte heller av sökanden eller av Miljöprövningsdelegationen.
 6. Miljöprövningsdelegationens beslut till att godkänna deponin negligerar helt argumentationen om den pågående planprocessen.
 7. Den demokratiska processen åsidosätts genom fastläggning av en markanvändning – tillstånd för deponi – inom FÖPens område – utan hänsyn tagen till inkomna yttranden i den pågående FÖP processen.
 8. Ofullständig information till allmänheten. Ingen information till allmänheten om deponiansökan lämnades undersamrådsperioden för fördjupad översiktsplan i Kode, dvs. januari-mars 2023. Information till allmänheten om deponiansökan kom först efter samrådsperiodens slut, i juli2023, genom en kungörelse i KungälvsPosten. Detta har negativt påverkat medborgares och myndigheters möjligheter till ett samlat yttrande.
 9. Yttrandet från Sveriges expertmyndighet, Statens geologiska institut, SGI, om deponin är ett ”Nja”, tveksamt och villkorat. Denna tvekan negligeras i Länsstyrelsens positiva beslut. Med tanke på hela områdets känslighet för skred och ras, närheten av en stor trafikled (E6 och järnväg) och det nyligen inträffade skredet vid E6, Stenungssund – är det häpnadsväckande att inte miljöbalkens försiktighetsprincip1 tillämpats i beslutsfattandet.

Not: Försiktighetsprincipen 2 kap. 3 § Miljöbalken Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär att redan risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verks amhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

 1. Egenkontroll av deponin föreslås göras av verksamhetsutövaren, sökande, vilket är en riskfaktor. Verksamhetsutövarens trovärdighet är ifrågasatt av miljöenheten i kommunen.
 2. Försiktighetsprincipen, skredbenäget område, klimatändring, deponi och tätort Raset på E6 vid Stenungssund skedde 23 september 2023. Utredningen av orsaker till händelsen ännu ej klar. Avståndet från ras-platsen till platsen för den ansökta Kode-deponin är ca 5 km och inom hela området finns skred-benägna arealer.

  Den pågående klimatändringen ger större frekvens av extremväder, bland annat skyfall med hög nederbörd. Detta bidrar till ökad rasrisk i redan skredbenägna om infrastruktur och bostäder. Deponi av stor mängd lera är en ytterligare riskfaktor i ett sådant område – se Bilaga 3 – Karta över avstånd till viktig infrastruktur.

  Vi ifrågasätter starkt lämpligheten att deponera ler-avfall nära bostadsområde, järnväg och motorväg i ett skredbenäget landskap. Volymen i tillståndet motsvarar ganska exakt den beräknade volymen i det beryktade Surteraset, ca 3 miljoner ton.

  Det är under dessa omständigheter häpnadsväckande att en ingående riskanalys inte har utförts i förhållande till den tillståndsgivna deponin. Försiktighetsprincipen borde tillämpas då flera riskfaktorer är oförutsägbara och utom kontroll.
 3. Om skredet på E6 vid Stenungssund hade inträffat innan de olika instanserna skrev yttranden över deponiansökan – hade det troligen funnits krav på riskanalys och tillämpning av försiktighetsprincipen. Detta hade kunnat ge ett annorlunda deponi-beslut hos Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen.

Bild från Länsstyrelsens beslut med inlagda avståndsangivelser.

Övrigt

För referens har Omställning Kungälv i detta ärende tidigare avgett följande yttranden:

 1. Yttrande i samrådsperioden Fördjupad översiktsplan, FÖP Kode 2023-03-14
 2. Yttrande ansökan om deponi i Kode 2023-08-29
 3. Bemötande av yttranden deponi Kode 2023-10-03
 4. Överklagande av MPDs beslut deponi Kode 2024-01-03
 5. Komplettering av överklagande – detta dokument 2024-01-28