Bemötande av Yttranden – Deponi Kode

Deponi i Kode – ärende 551-4116-2023

Avsändare: Omställning Kungälv

Kontaktperson: Gunilla Älmered Olsson
almered.gunilla@gmail.com 0730-91 49 17


Bemötande

Vi har lämnat ett yttrande när det gäller Schakt i Västs ansökan till en inert deponi i Kode och önskar bemöta myndigheternas yttranden enligt nedan:

Sammanfattning

 • Vi anser att ansökan av deponin i Kode öster om motorvägen inte kan ses som ett isolerat projekt eller en samhällsnytta för sig själv. Det föreslagna området för deponi är samtidigt en del av området för fördjupad översiktsplan Kode, FÖP Kode, och berör alltså markanvändningen inom FÖP Kode. De flesta instanserna som yttrat sig har inte beaktat detta. 
 • I samrådsprocessen med fördjupad översiktsplan, FÖP, som pågår parallellt med deponi-ansökan, har ett 90 tal samråds-yttranden inkommit till Planenheten i kommunen.  Flera av dessa yttranden tar upp att marken öster om motorvägen där en deponi ansöks om – ej är utredd i FÖPen för bostäder eller samhällsservice – trots att inga formella hinder finns för detta. Utredning av alternativ till jordbruksmark för lokalisering av bebyggelse krävs i Miljöbalken i exploateringsärenden. 
 • Det är en negativ samhällsnytta att exploatera jordbruksmark för bebyggelse när alternativ ges. Området öster om motorvägen är ett sådant alternativ. Ett beslut om deponi här skulle utesluta hela området från alternativ markanvändning. 
 • Området öster om motorvägen är väl ägnat till bostadsbebyggelse, skola.  idrottshall mm. Detta skulle kunna ske utan att värdefull jordbruksmark exploateras. En deponi här skulle utesluta detta alternativ.
 • FöPen innehåller förslag till exploatering med bebyggelse på jordbruksmark som har förekomst av kvicklera och tecken på erosion. Inom en nära framtid förväntas ökande regnmängder genom den pågående klimatändringen och därmed ökad skredrisk. Behovet för alternativ till skredbenägen jordbruksmark blir akut.  Ett beslut om deponi öster om motorvägen skulle utesluta hela området från alternativ markanvändning såsom bostadsbebyggelse.
 • Vi önskar att Miljöprövningsdelegationen tar hänsyn till och väger in de samlade riskerna, en framtida platskvalitativ förtätning av stationssamhället Kode i direkt anslutning till E6 pendel och tågstation och den totala samhällsnyttan,  i sitt beslut om den föreslagna deponin i Kode.


Nedan följer en genomgång av de olika yttranden både för Kode FÖP och för deponin i Kode. I bemötandet visas på motsägande argument i myndigheternas – inklusive kommunens – yttranden.


Bemötande av yttrande från Trafikverket

 1. Yttrande FÖP Kode:
 • I Trafikverkets yttrande i FÖP Kode motsätter man sig dagvattendammar/magasin inom vägområdet för E6:an, vilket planeras enligt FÖP Kode för att hantera vattenavrinning från verksamhetsområdet öster om E6:an.

2. Yttrande Deponi:

 • I Trafikverkets yttrande i deponi-ärendet godkänns deponin utan att dagvattendammarna nämns.

3. Rapport finansierad av Trafikverket 2022, 
Projektet Urbana stationssamhällen – förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet:

 • Projektet har bedrivits i samarbete mellan Urban Futures (projektägare), Chalmers, Göteborgsregionen (GR), Högskolan Dalarna och KTH.
  Bohusbanan och E6:an är av nationellt intresse och ger Kode unika förutsättningar för klimatsmart pendling med tåg och snabb-bussar som bidrar till regionens och nationens avtalade klimatmål.
  • Projektet undersöker förtätning av stationsnära områden. En viktig variabel i beskrivningen av platskvalitet är hur långt det stationsnära området sträcker sig. Detta beror delvis på transportmedel men också på hur mycket tid som ses som acceptabel för att komma fram till stationen.
  • För en fotgängare räknas 12 minuter som en acceptabel tid. Detta motsvarar cirka 1 kilometer för fotgängare, vilket för cyklister utökas till 2,6 kilometer.
  • Föreslagen deponi ligger inom 1 km från tågstationen och 0.5 km från pendelparkeringen i Kode-motet där snabb-bussar länkar till Göteborg.

SLUTSATS TRAFIKVERKET:

 1. I Trafikverkets yttrande i FÖP Kode motsätter man sig dagvattendammar/magasin inom vägområdet för E6:an, vilket planeras enligt FÖP Kode för att hantera vattenavrinning från verksamhetsområdet öster om E6:an.
 2. Detta motsägs av:
  I Trafikverkets yttrande i deponi-ärendet godkänns deponin utan att dagvattendammarna nämns
  .

Och…

 • Rapport som finansierats av Trafikverket:
  En deponi på föreslagen plats motverkar en framtida platskvalitativ förtätning av Kode, dvs, bostadsbyggande på denna plats 

Bemötande av yttrande från SGI:

 1. Yttrande FÖP Kode:

2. Yttrande Deponi:

 • Kvicklera inom föreslagen deponi-plats behandlas inte på liknande detaljerade sätt som för jordbruksmarken.
  • Huvudfokus ligger istället på stabilitetsutredningar och sättningar i relation till avfallsdeponering.

SLUTSATS SGI:

 1. I yttrande till FÖP Kode påpekas att kvicklera och pågående erosion förekommer i planområdet. 
 2. I deponi yttrandet gås inte riskerna med ändrad markanvändning inom planområdet igenom på samma detaljerade sätt.

Detta tyder på att förekomst av kvicklera är mindre i området föreslaget för deponi och att området därmed är bättre lämpat för bebyggelse an FÖPens förslag på jordbruksmark med kvicklera.


Bemötande av yttrande från Kungälvs Kommun:

 1. Planenheten Yttrande FÖP Kode:
 • Planenheten är huvudförfattare till FÖP Kode där bostäder föreslås på jordbruksmark och verksamhetsområde föreslås öster om motorvägen på platsen för den ansökta deponin   

2. Planenheten Yttrande Deponi:

 • Som princip bedöms verksamhetsområdet kunna innehålla en deponi, alternativt att deponin på sikt kan bebyggas.
 • Det skulle vara olyckligt om visionen för FÖP Kode inte kunde genomföras p.g.a. den föreslagna deponins utförande.

3. Miljö & Byggnadsnämnden Deponi:

 • Avstyrker Deponin eftersom den inte är förenlig med FÖP Kode.
  •  Området kan inte användas som deponi då det inte går att bygga på deponiområdet, vilket strider mot dess föreslagna användning som verksamhetsmark i FÖP Kode.
   Deponin kommer att medföra stora ingrepp i landskapsbilden och skapa negativa miljökonsekvenser.
  • Påverkan på grund och ytvatten där det bedöms finnas stora risker och där det vid tidigare upplag av massor i närområdet finns erfarenhet av större påverkan på vatten än förväntat.

4. Samrådshandling ÖP 2010:

 • Det har funnits förslag från planenheten i tidigare samråd om att stegvis utveckla Kode österut med Bostäder.

En platskvalitativ förtätning i ett framtida Kode med bostäder är fullt möjligt. Det ligger i linje med slutsatserna i rapporten nämnd ovan från Urban Futures (projektägare), Chalmers, Göteborgsregionen (GR), Högskolan Dalarna och KTH. Referens: 2022. ”Projektet Urbana stationssamhällen – förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet

SLUTSATS  KUNGÄLVS KOMMUN:

 1. Planenhetens yttrande bedömer att en deponi är förenlig med FÖP Kode. 
 2. Politikerna i Miljö & Byggnadsnämnden har tvärtom beslutat att deponin inte är förenlig med FÖP Kode, strider mot den föreslagna användningen av verksamhetsmark i och innebär negativa miljökonsekvenser i planområdet.
 3. En deponi på föreslagen plats motverkar möjligheter för en framtida platskvalitativ förtätning av Kode enligt Urban Futures rapporten 2022 (se avsnitt Trafikverket).

Bemötande av yttrande från  Länsstyrelsen:

 1. Yttrande FÖP Kode:
 • Länsstyrelsen anger att det saknas en redovisning av varför annan mark inte kan tas i anspråk i stället för jordbruksmark.
  • Redan i översiktsplanen ska alternativa utbyggnadsområden redovisas samt även visa på konsekvenserna från allmän synpunkt av de olika alternativen (Prop. 1985/86:3 s54 förarbetena till 3 kap. 4§ MB). 
 • Dessa områden ska utgöras av annan mark som inte är jordbruksmark.

2. Yttrande Deponi:

 • Den sökta deponiverksamheten är ur ett samhällsperspektiv en väsentlig nytta eftersom den erbjuder ett rationellt och miljömässigt godtagbart omhändertagande av samhällets överskottsmassor.
  • I deponi-yttrandet så godkänner man att ”annan mark” exploateras på ett sätt som omöjliggör byggnation av tex. bostäder i framtiden.

SLUTSATS  LÄNSSTYRELSEN:

 1. Länsstyrelsen anger i sitt yttrande i FÖP Kode att det saknas redovisning av varför ’annan mark’ inte kan tas i anspråk för exploatering för byggande – än jordbruksmark.
 2. I deponi-ärendet godkänns att ’annan mark’ tas i anspråk för deponi vilket omöjliggör byggande av bostäder i framtiden.
 3. En deponi på föreslagen mark omöjliggör en framtida platskvalitativ förtätning med bostäder i Kode – se rapport från Urban Futures. Länsstyrelsen i Västra Götaland är en av parterna i samarbetet med rapporten – se avsnitt Trafikverket.