Inbjudan Politikerhearing – 1 Oktober 2024

Var: Mimers hus, Teatersalen i Kungälv

När: tisdagen 1 oktober 2024 kl 18.30 – 20.30

I april -22 deltog sju av de nio politiska partierna i Kungälvs Kommunfullmäktige i en hearing arrangerad av Omställning Kungälv. Nu bjuder vi in till en uppföljning – efter halva mandatperioden.

Vad händer i arbetet med de livsviktiga frågorna om omställning för klimat och hållbarhet som de olika partiernas företrädare i kommunen var eniga om 2022?

Beredskapsfrågorna har hög prioritet – hur samverkar de med hållbarhetsfrågorna?


Program

Inledning: Klimatarbetet i Västra Götalandsregionen, Klimat 2030, Representanter från Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

Utfrågning och Panelsamtal: Representanter för alla partier i Kungälvs Kommunfullmäktige.

Moderator: Ingrid Westerfors

Fikamingel

Avslutning


Inbjudan

Denna inbjudan sänds till alla politiska partier i Kungälvs kommun.

Svar med namn på deltagande person önskas senast 1 september, 2024 till omstallning.kungalv@gmail.com


Underlag för frågor

Klimatförändringen tar inte paus!

Vi står inför den största omstruktureringen och samhällsomdaningen sedan andra världskriget. Globalt har vi, för att rädda klimatet, kommit överens om att fasa ut fossila bränslen till 2050.

Vår nuvarande utveckling är till stor del är baserad på fossila bränslen. Sverige har satt målet till 2045 och inom Västra Götaland, som Kungälvs kommun är en del av, är målet att vara en fossiloberoende region år 2030, dvs om 6 år.

Detta innebär en stor omställningsprocess som redan börjat men måste snabbas på vilket får konsekvenser på nästan all kommande utveckling på nationell, regional och lokal nivå.

På kommunal nivå måste alla investeringar och satsningar utgå ifrån en omvärldsanalys där klimatomställningens krav är centrala och självklara huvudtema.

Vidare har den senaste tidens krigshändelser satt fokus på vår sårbarhet och lyft behovet av civil och kommunal beredskap med bl a självförsörjning av mat och bränsle.

Omställningen innebär stora utmaningar men öppnar också dörren för nya framtida affärsmöjligheter med stor utvecklingspotential.


Fyra övergripande klimat- och hållbarhetsfrågor

– som alla har följdfrågor

  1. Energiförsörjningen
  2. Byggboomen i vår kommun
  3. Livsmedelsförsörjningen
  4. Fossilfria transporter

Det är aldrig fel att bli medlem i Omställning Kungälv…