Hur är läget för hållbarhetsarbetet i Kungälv?

Hållbarhetsarbetet i Kungälv har en framskjuten position enligt det strategidokument med programförklaring som ges av den politiska ledningen i kommunen (S, M, MP). Vi fick in en läsarfråga i början av 2023 om detta som vi besvarade i januari 2023. Hur är då läget nu – nästan 1 år senare?

Fråga jan 2023: Vi är nyinflyttade och tänker starta en verksamhet om hälsa och arbetsmiljö i kommunen. I vår bransch är det viktigt att visa att vi jobbar hållbart och tänker på klimatavtrycket. Vad kan vi få för hjälp med detta från kommunen? Newly Established

Vårt Svar jan 2023: Kära Nyinflyttade,… …

Dokumentet med titeln Kungälv 2030 Programförklaring uttrycker att Kungälv ska vara bland de ledande i genomförandet av Agenda 2030, dvs de 17 globala hållbarhetsmålen.

Det nya strategidokumentet en viljeyttring att förstärka klimat- och hållbarhetsarbetet i vår kommun. För att det ska också bli verkstad krävs ett tydligare samarbete med pågående klimatinitiativ i region, grannkommuner och med civilsamhällets klimatarbete.

Vi rekommenderar att frågan med följdfrågor ställs direkt till kommunledningen.

  • Hur ska klimatomställningen i Kungälv underlättas för medborgare och företag?
  • Hur och när och för vilka verksamheter ska koldioxidbudget genomföras?
  • Hur ska upphandlingsregler ändras för att gynna lokalproducerad mat?
  • När blir Kungälv medlem i Klimatkommunerna?

Svar dec 2023: Kära – lite mindre nu – Nyinflyttade, Hoppas ni nu fått svar från kommunen på några av era frågor.

Vi kan bidra med ett svar på frågan om Kungälv i Klimatkommunerna.

Kommunens hållbarhets- arbete ser lovande ut.

– Nu återstår att förverkliga det!

Ja det är beslutat att Kungälv ska bli medlem och det kommer att genomföras under perioden 2024-26! Det är mycket positivt och det innebär bl a en form av kvalitetssäkring av det klimatarbete som medlemskommunerna planerar att genomföra. Det innebär också ett klimat-fokus på viktiga samhällsområden. Det gäller till exempel:

  • Transporter, Kommunikation och samarbete. Det kan innebära att kollektivt resande uppmuntras och att det finns välfungerande väntplatser och pendelparkeringar vid knutpunkter.
  • Samhällsplanering, byggande och kolsänkor samt Upphandling och inköp. Detta har bäring på både klimat och beredskap. Det kan innebära att jordbruksmarker skyddas från exploatering så att matproduktion kan ske där. Betesmarker ingår i hållbar köttproduktion och är liksom våtmarker och skogsområden viktiga kol-sänkor.

Kungälvs kommun har också utvidgat sina åtaganden i Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026.

Det utlovas: Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling; Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning. Det kan tolkas som att lokalproducerad mat ska upphandlas för de kommunala måltiderna.

Kommunförvaltningen har ingått ett samarbete med GMV, Göteborgs universitet-Chalmers hållbarhetscentrum, för att arbeta med Agenda 2030 i sina lokala verksamheter.

Kommunens hållbarhetsarbete ser lovande ut. Nu återstår att se det förverkligat!