Hur fungerar en Energigemenskap?

Energigemenskaper är en viktig byggsten för både demokrati och förnybar energi

Omställningen från fossil förnyelsebar energi innebär fundamental omställning på många plan, dels från fossil till primärt el, dels från importerad energi till möjligheter att producera energin lokalt genom ex solceller. Energiproduktion har varit ett högaktuellt ämne den senaste tiden, till följd av en energikris och höga elkostnader vilket lett till ett ökat intresse för framtida energilösningar i samhället. Energigemenskap är en ny sorts organisering där det kan bli verklighet.

Energigemenskaper är ett begrepp som förs fram av EU och finns med som en del av EU:s förnybarhetsdirektiv från 2018 och kallas då Gemenskap för förnyelsebar energi (REC). Det finns även medborgarenergigemenskap (CEC) för elmarknaden som är teknikneutral och inte geografiskt begränsad.

Det finns inom EU idag över 9.000 energigemenskaper med över 1,5 milj medlemmar..

– www.REScoop.eu

I Europa är energigemenskaper en växande rörelse för småskaliga energilösningar. Det finns inom EU idag över 9.000 energigemenskaper med över 1,5 milj medlemmar. Den europeiska organisationen för dessa heter European federation of citizen energy cooperatives. (www.REScoop.eu)

Tanken är att medborgare och andra aktörer inom EU lokalt kan gå samman för att investera i förnyelsebar energiproduktion, vilket kan ske i olika former. Energin kan komma från solceller, vindkraft, småskalig vattenkraft eller biobränsle. I en energigemenskap kan man koppla ihop ett antal närliggande byggnader ihop i ett mindre system, där man kan producera, dela och lagra energi.

En energigemenskap drivs lämpligast som en ekonomisk förening som har till ändamål att ge sina medlemmar miljömässiga, ekonomiska eller sociala samhällsfördelar. Det ger större möjligheter att påverkan den egna elförbrukningen och därmed en ökad energieffektivitet. Elenergin förbrukas där den tillverkas och balansen upprätthålls till större del i det lokala samhället. En energigemenskap får rättigheter som liknar ett elhandelsbolag, beroendet av elbolag minskar. Genom lokala energigemenskaper minskar också sårbarheten i vår energiförsörjning.

På Gotland finns en solcellspark på 3 ha som är medlemsägd.

Austerland Energigemenskap

Utvecklingen av energigemenskaper i Sverige ligger långt efter övriga Europa. Det finns ett antal insatser rund om i landet i olika former. Ett som blivit uppmärksammat är Austerland Energigemenskap på Gotland som avser en solcellspark på 3 ha som är medlemsägd.

RISE driver ett forskningsprojekt med titeln Lokala energisystem och energigemenskaper i svenska industriområden Projektet syftar till att undersöka potentiella möjligheter och utmaningar med energigemenskaper/lokala multi-energikoncept i svenska industriområden. Ett typiskt industriområde i utkanten av Borås (Viared) kommer att användas som fallstudie. Olika aspekter kommer att beaktas så som teknik, ekonomi och sociala frågeställningar.

Nyligen fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att göra en bedömning av befintliga hinder och potentialen för att utveckla energigemenskaper för förnybar energi (REC) och medborgarenergigemenskaper (CEC). Energimyndigheten ska också utreda om det finns skäl att genomföra ytterligare insatser, exempelvis informationsinsatser, för att underlätta och främja utveckling av sådana energigemenskaper och hur sådana insatser i så fall bör utformas.

– Så, för svensk del bör vi ha en god potential för utveckling av lokala energigemenskaper.

Det är aldrig fel att bli stödmedlem (200 kr) i Omställning Kungälv