Överlämning av namnunderskrifter

Omställning Kungälvs* temagrupp Fossilfritt resande startadeen namninsamling i början av november. Vi har nu samlat in över 2000 namnunderskrifter från resenärer och medborgare. GÖR TÅGRESANDET FRÅN YTTERBY STATION ENKELT OCH BEKVÄMT, TRYGGT OCH SÄKERT. Vi vill härmed överlämna resultatet till beslutsfattare i kommunen. Motsvarande framställan kommer senare att göras även till Västtrafik och Trafikverket.

Våra krav är: 

GÖR TÅGRESANDET FRÅN YTTERBY STATION ENKELT OCH BEKVÄMT, TRYGGT OCH SÄKERT

• Regn – och vindskyddade väntplatser på en förlängd perrong 

• Öka antalet p-platser för pendlare 

• Låsbart cykelgarage

• Öka takten för att anlägga dubbelspår Göteborg – Stenungsund

• Ingen gångtrafik över tågspåren

• Ingen korsande bil/busstrafik över barnens cykel- och gångstråk vid infarten till pendelparkering och busstation

De närmaste åren är ett ypperligt tillfälle att genomföra huvuddelen av dessa förbättringar. Trafikverket planerar att genomföra upprustning av kontaktledningsanläggning mm på banan Stenungsund-Göteborg 2025 – 2026. Under perioden 2024 – 2029 byggs också en ny station vid Brunnsbo på Hisingen. Det kommer att innebära perioder som kräver avbrott i tågtrafiken.  För att minimera störningarna för resenärerna kan det vara klokt att samla så många åtgärder som möjligt till de perioder då man tvingas ställa in trafiken.

Vi ställer gärna upp som idégivare och bollplank.

– Omställning Kungälv

Mot denna bakgrund yrkar vi att Kungälvs kommun, Trafikverket och Västtrafik – ökar sin samverkanoch genomför nödvändiga förändringar av Ytterby tågstation enligt ovan. 

Vi vill också påminna om den fördjupade översiktsplanen för Ytterby som antogs 2021. I den angavs att Ytterby station successivt ska utvecklas till ett modernt resecentrum, integrerat i centrum-bebyggelsen. Utöver befintlig parkering utpekas tre andra ytor som lämpliga för parkeringsdäck för pendlare. I planen beskrivs också möjligheter att inrymma även service, butiker och liknande i dessa parkeringsanläggningar. Där skissas även en ny byggnad med service för resenärer och planskild korsning över spåren.

På regeringens uppdrag har Trafikverket inlett arbetet med den nationella infrastrukturplanen för perioden 2026 – 2037. I den nu gällande planen för 2022 – 2033 prioriterade man bort utbyggnaden med partiella dubbelspår på delar av södra Bohusbanan. Klimathotet kräver nu en snabb omställning. EU sätter uppfordrande klimatmål. Det finns därför all anledning att Kungälvs kommun tillsammans med Stenungsunds kommun med kraft trycker på Trafikverket för att partiella dubbelspår åter lyfts in i planen för 2026 – 2037.

Med förhoppning om ett snabbt agerande från kommunens sida. Läs mer om vår vision för Ytterby Station här.

* Omställning Kungälv är en partipolitiskt obunden ideell förening. Vi arbetar med klimatfrågor och vi vill vara opinionsbildare och inspiratör i omställning till ett hållbart samhälle. https://omstallningkungalv.se/