Vision Ytterby Station

Hur kan man underlätta pendling med tåg från Ytterby? Vision: Flertalet av såväl pendlare som fritidsresenärer föredrar att ta tåget för att resa från Kungälv/Ytterby till Göteborg eller andra orter. Ett resecentrum utgör ett viktigt nav i Ytterby för både resande och diverse service

Nuläge

➢Redan idag är det ett stort antal personer som reser med tåg från Ytterby framför allt till Göteborg
➢Många av dessa kommer till stationen i egen bil, vilket leder till att pendelparkeringen är fullbelagd redan före kl 8
➢Vissa dagar är tågen helt fullsatta, vilket medför att många tvingas stå
➢För att idag komma upp på perrongen krävs passage i plan över spår 2, vilket innebär en viss risk att hamna framför avgående tåg
➢Det finns flera cykelställ, men ingen möjlighet att låsa in cykeln i skyddat utrymme
➢Busstrafiken liksom biltrafiken till/från parkeringen korsas idag av ett gång- och cykelstråk. Korsningen upplevs som otrygg speciellt då många skolelever passerar här

Namninsamling

I vår namninsamling som gett 2043 underskrifter har kraven formulerats:
GÖR TÅGRESANDET FRÅN YTTERBY STATION ENKELT OCH BEKVÄMT, TRYGGT OCH SÄKERT
➢Regn – och vindskyddade väntplatser på en förlängd perrong
➢Öka antalet p-platser för pendlare
➢Låsbart cykelgarage
➢Öka takten för att anlägga dubbelspår Göteborg – Stenungsund
➢Ingen gångtrafik över tågspåren
➢Ingen korsande bil/busstrafik över
cykel- och gångstråk vid infarten till pendelparkering och busstation

Läs mer om överlämningen av namnunderskrifter till Politikerna i Kungälvs Kommun

Röster från de som skrev under

”Jag vill gärna ta taget, men vagar inte chansa pa att det finns parkering”

”Stort TACK för ni gör det här. Jag skriver gärna på!”

”Jag har stätt och frusit mănga ganger”

”Jag är orolig för att det inte gar att lisa in cykeln säkert”

”Tack för att ni gör detta – Det behövs verkligen förbättringar”

Rätt tid är nu

Trafikverket planerar en total upprustningav kontaktledningsanläggning mm påsträckan Göteborg – Stenungsund
2025 – 2026

➢En ny station ska byggas vid Brunnsbo på Hisingen under 2024 – 2029, vilket krävertrafikavstängning närmare ett år

Vad kan Kungälvs Kommun göra?

Utveckla bussanslutningarna till Ytterby station
➢Förbättra parkeringsmöjligheterna vid stationen
➢Sätt upp bättre väderskydd på perrongen
➢Bygg ett låsbart cykelgarage
➢Medverka till att förlänga perrongen för att möjliggöra för längre tåg
➢Påverka Västtrafik att utöka till halvtimmestrafik större delen av dagen och kvartstrafik under högtrafik
➢Bearbeta Trafikverket för att åstadkomma åtminstone partiella dubbelspår mellan Stenungsund och Göteborg
➢Påbörja uppbyggnad av ett resecentrum med bl a planskild passage till perrongen
➢Skapa en bättre trafiklösning för korsningen vid infart till busscentral och pendelparkering

Exempel från andra Kommuner

Planerat resecentrum i Stenungsund. Källa: Stenungsunds Kommuns hemsida.

Planerad station vid Brunnsbo på Hisingen. Källa: Göteborgs Stads hemsida, Västsvenska paketet.

Svedala station i Skåne. Källa: Trafikverkets hemsida.

Klipp ur Fördjupad översiktsplan för Ytterby 2021. Källa: Kungälvs Kommuns hemsida.