Restaurering av Sjöhåla strandäng

Omställning Kungälv har initierat restaurering av en igenväxande naturbetesmark i Sjöhåla. Syftet är
att gynna strandängens biologiska mångfald. Samtidigt främjas lokalproducerat ekologiskt kött
genom att arealen naturbetesmarker ökas. Restaureringen underlättar tillgängligheten för besökare
och närboende.

Förord

Stigen till badplatsen vid havet i Lycke går över Sjöhåla strandäng. Vassen var människohög
2020 och nästan ogenomtränglig men utmed stigen fanns gräsmark och där växte den
älskliga smultronklövern som jag sett så ofta på strandängarna i norra Bohuslän. Trivdes den
egentligen här med allt större bladvassytor? Inga betesdjur fanns längre här och
igenväxningen var aggressiv. Det var upptakten till restaureringsprojektet i Sjöhåla
strandäng.

Kontakter med grannar och markägare Mats Karlsson gav uppmuntran till ett
restaureringsprojekt. Ingemar Hansson, Hållsunga, var villig att sätta dit betesdjur.
Kommunekologerna Anna Dahlén, Andreas Dahlqvist, Jesper Hassellöv har alla medverkat
entusiastiskt och bidragit till att LONA-medel från Naturvårdsverket kunnat erhållas.

Medlemmar från Naturskyddsföreningen i Kungälv, Kungälvsornitologerna, Göteborgs
Botaniska förening
och Västsvenska Entomologklubben har medverkat.

Personer som medverkat vid fältarbete av vegetation och del-rapportskrivning framgår vid respektive
kapitel i denna rapport. Mathantverkare Amanda Hansson, Hållsunga skafferi, sålde lokalproducerade matvaror vid LONAdagen augusti 2022. Karl-Johan Bondeson medverkade med naturguidning vid invigningen av det ny-restaurerade området juni 2021 och Andreas Dahlqvist och Johan Hjerpe vid LONAdagen 2022.

Staffan Larsson var drivande vid restaureringsarbetet och medverkade vid redigeringen av
rapporten. Fotografier i skriften är tagna av Gunilla Almered Olsson om inte annat anges.

Omställning Kungälv har drivit projektet.

Lycke i februari 2024
Gunilla Almered Olsson

Sammanfattning

Omställning Kungälv har initierat restaurering av en igenväxande naturbetesmark i Sjöhåla. Syftet är
att gynna strandängens biologiska mångfald. Samtidigt främjas lokalproducerat ekologiskt kött
genom att arealen naturbetesmarker ökas. Restaureringen underlättar tillgängligheten för besökare
och närboende.

Ökning av gräsmarksareal gynnar kolinlagring som är en klimatpositiv åtgärd. Ett
förslag till ny lag om restaurering av natur har röstats fram i EUparlamentet i februari 2024. Detta
projekt ger tydliga positiva resultat på värdet av naturrestaurering. Matproduktion, biologisk
mångfald och klimat hör ihop!

Området omfattar 3,7 ha med flera olika vegetationstyper, havsstrandäng, frisk och torr gräsmark
samt hällmark och omgivande buskmarker. Området har varit betat under mycket lång tid, utom
1995 – 2021 vilket lett till stark igenväxning. Restaureringen inleddes med röjning av invandrande
buskar och det expanderande vass-bältet brändes under mars 2021. Stängsling för betesdjuren
utfördes och två bevattningsdammar för betesdjuren grävdes. Stenmurar renoverades och
självstängande grindar monterades för att underlätta för besökande.

Allt arbete utfördes ideellt som gemensam-aktiviteter med ett mycket stort deltagande, 550 dagsverken, från närboende och från ideella föreningar. I en gemensam ansökan från Kungälvs kommun och Omställning Kungälv erhölls medel för materialkostnader som stängsel, grindar mm från Naturvårdsverkets LONAmedel.

Projektet har väckt ett mycket stort positivt intresse och deltagande med 70-tal personer från de
ideella föreningarna Omställning Kungälv, Naturskyddsföreningen, Kungälvsornitologerna, markägare
Mats Karlsson, djurhållare Ingemar Hansson samt en lokal vägförening och andra närboende. Sedan
juni 2021 betar årligen hela vegetationsperioden upp till 7 ungdjur av nöt från Hållsunga gård
Sjöhåla strandäng.

Hela projektet är ett exempel på lokal Agenda 2030 aktivitet i omställningsarbetet till ett hållbart
samhälle och gäller särskilt Agendans mål Hållbara matsystem, Lokalt deltagande av civilsamhället,
Hälsa och välbefinnande, Biologisk mångfald och Bekämpa klimatförändringen.

Förändringar av landskap och biologisk mångfald har följts genom landskapsfoto, inventeringar av
växter, fåglar och natt-insekter 2021-2023.

En insektsart, klämbakstekeln (Diadegma stigmatellae) , är ny i Sverige.

– Gunilla Almered Olsson

Resultat efter 2 års bete: Vassområdet är ersatt av betad gräsmark. Här syns nu de mindre vanliga
växterna Ängsruta och den lilla ormbunken Ormtunga och många kortvuxna havsstrandarter som
Strandkrypa.

Sammanlagt har 87 olika fågelarter setts och området är nu ett värdefullt komplement till Tofta
våtmark. Över 300 arter av ryggradslösa djur har rapporterats från området och många av dessa är
knutna till strandbetesmarker. En insektsart, klämbakstekeln Diadegma stigmatellae, är ny för
Sverige.

Läs hela rapporten här:

Det är aldrig fel att bli medlem i Omställning Kungälv…