Vårt engagemang i Kodesaken

Föreningen blev kontaktad i januari 2023 av lokalboende i Solberga-Kode om kommunens planer på utökad bebyggelse på jordbruksmark i Kode och Solbergaslätten i samband med fördjupad översiktsplan Kode (FÖP Kode).

Detta var början på ett stort och djupt engagemang om Planeringsoch naturresursfrågor i Kode.

Enligt FÖP Kode är bebyggelse planerad dels på jordbruksmark med stora kulturvärden och värden för biologisk mångfald, dels på jordbruksmark med kvicklera som är klassad som skredbenägen av Statens Geotekniska Institut.

Mitt under tiden för samråd om FÖP Kode där allmänheten ges möjlighet att påverka insändes en ansökan om en avfallsdeponi på 3 500 000 ton att placeras knappt 1 000 meter från tågstationen i Kode. Deponin planerades inom ett område som är aktuellt för bostadsbebyggelse i samband med utvidgning av stationssamhället Kode.

Det visades sig att deponiansökan hade förberetts i en parallell process samtidigt med Översiktsplan FÖP Kode. Det underlättar inte lokalt deltagande i planeringsprocessen…

Här följer en sammanfattning av aktiviteter i Kode-saken inom föreningen.

Möten
Virtuella och digitala möten, fältvandringar; kommunens öppna stormöte i Kode, möten lokalboende och organisationer, LRF m fl

Telefon och emailkontakter
Myndigheter, kommunen, expertutredningar.

Insändare i KungälvsPosten
Jordbruksmark och bebyggelse, deponi, riskhantering mm

Skrivelser
– Yttrande om FÖP från OmK och från enskilda medlemmar
– Yttrande Länsstyrelsen om Deponiansökan från OmK och från enskilda medlemmar
– Bemötande av yttranden från Länsstyrelsen, Kommunen, SGI och Trafikverket – från OmK och från enskilda medlemmar

Överklagan till Mark och Miljödomstolen
Överklagande av länsstyrelsens beslut från OmK och från enskilda medlemmar

Brev till alla partiledare i kommunen
Står ditt parti bakom en avfallsdeponi i Kode?

Brev till kommunstyrelsen
Hur stämmer avfallsdeponi med kommunens hållbarhetsvision för Kode?

Hemsidan
Kontinuerlig redovisning av processen, kronologisk sammanställning av de olika stegen.

Vill du lära dig mer om vad vi gjorde 2023 så kika i verksamhetsberättelsen här:

Det är aldrig fel att bli medlem i Omställning Kungälv…