Sjöhåla Strandäng

Sjöhåla strandäng – restaurering av igenvuxen naturbetesmark. Sjöhåla strandäng är en betesmark med tusenårsperspektiv. Under en 25-årsperiod växte ängen igen utan bete av husdjur. 

Omställning Kungälv initierade restaurering av denna naturbetesmark för att utveckla områdets biologiska mångfald med växter, fåglar och insekter. 

Samtidigt ges lokalproducerad ekologisk mat och detta minskar vår sårbarhet och vårt klimatavtryck – flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Restaureringen underlättar även tillgängligheten för friluftsliv och besökare.

Allt arbete utförs ideellt med deltagare från föreningarna Omställning Kungälv, Naturskyddsföreningen i Kungälv, samt Sjöhåla vägförening och närboende. Kostnader har täckts genom LONA-bidrag från Länsstyrelsen efter en ansökan från Omställning Kungälv och Kungälvs kommun.

Betesdriften sköts av lokala djurhållare

Området är 3,7 ha med havsstrandäng, frisk och torr gräsmark, hällmark och buskmarker. Röjning av buskar och sly, vassbränning, stängsling mm skedde våren 2021 och betesdjuren släpptes på i juni samma år.

Hela projektet är ett exempel på lokal Agenda 2030 aktivitet i omställningsarbetet som drivs av civilsamhället.

Vassområdet är ersatt av betad gräsmark. Här syns de mindre vanliga växterna Ängsruta och den lilla ormbunken Ormtunga och många kortvuxna havsstrandarter som Strandkrypa.  

En insektsart har upptäckts för
första gången i Sverige!

Klämbakstekeln Diadegma stigmatellae

Sammanlagt har 87 olika fågelarter setts och området är nu ett värdefullt komplement till Tofta våtmark. Över 300 arter av ryggradslösa djur har rapporterats från området och många av dessa är knutna till strandbetesmarker.