Öppet Brev – Deponi i tätorten Kode?

Detta är ett brev till kommunstyrelsen i Kungälv och till dig som politiker som påverkar samhällsutvecklingen i Kungälvs kommun. Den ideella föreningen Omställning Kungälv arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i kommunen och detta är brevets utgångspunkt.

Jag har några frågor angående kommunens strategiska riktning och planering av verksamheter i kommundelen Kode.

Det pågår en process med ansökan om deponi med placering av en mycket stor volym avfallsmassor i centrala delen av stationssamhället Kode.

Verksamheten planeras fortsätta till 2045 och kommer att innebära storskalig landskapsändring, påverkan på natur, biologisk mångfald, vatten, mark, bebyggda områden, fara för föroreningar och en fastlåsning av markanvändningen till ett hinder för kommande generationer.

Hållbar samhälls-utveckling och prioritering av gröna näringar.

– Vision FÖP Kode

Detta väcker min oro eftersom den politiska visionen FÖP Kode som beslutats av KS och KF framhåller hållbar samhällsutveckling och prioritering av gröna näringar.

Det finns oklarheter om vad som är kommunens samlade inställning i deponisaken. Miljö- och Byggnadsnämnden har avgett ett detaljerat och klart negativt yttrande och anser att deponin ej är förenlig med visionen för FÖP Kode. Planenheten har gjort tvärtom och yttrat att avfallsdeponin är förenlig med FÖP Kode. Planenhetens yttrande är en av orsakerna till att Miljöprövningsdelegationens positiva beslut om deponin.

Placering av en avfallsdeponi i centrala Kode har långtidsverkningar på samhällsutveckling, natur och människor i Kode, så att det kräver ett politiskt beslut och inte enbart kan överlåtas till förvaltningen.

  • Hur förhåller sig ditt parti till visionen om hållbar samhällsutveckling för människor, miljö och klimat och frågan om Kode-deponi med 3 200 000 ton avfall inom 1 km från tågstationen?
  • Området anges dessutom som utökat tätortsområde i FÖP Kode.
  • Vad vinner Kungälvs kommun och dess framtida medborgare på anläggning av en avfallsdeponi i tätorten Kode?
  • Kommer det att öka Kodes och Kungälvs attraktionskraft?
  • Kommer fler arbetstillfällen att ges av deponin?
  • Kommer fler arbetstillfällen inom gröna näringar att ges av deponin?

Bifogar en pdf-fil där vi sammanställt vad som hänt och hur vi tolkar Vision FÖP Kode ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ser fram till era svar!
Vänliga hälsningar,

Gunilla Almered Olsson

Länk till insändaren i Kungälvsposten.