Yttrande Planförslag Björkås 400 bostäder

Nedanstående yttrande har skickats in till Kommunen i granskningskedet av detaljplanen Björkås KS2018/1483 där medborgare kan vara med och påverka.

I planförslaget bör två saker läggas till:

  • Skrivelse – omtanke om kommande generationer
  • Konsekvenser av direktiv och riktlinjer i Energiplan antagen av Kommunfullmäktige 230831

Den nya energiplanen antogs
31 aug 2023.

– Av Kommunfullmäktige


Bakgrund – Detta har hänt

RePower EU (kriget i Ukraina):
Kriget i Ukraina har förändrat vår syn på Renewable Energy för alltid. Att bli energioberoende är inte bara en miljöfråga längre utan en fråga om medborgarnas oberoende och säkerhet. Solceller är en viktig del i detta arbete.

Klimatkollen (4 okt 2022):
Fortsätter utsläppen i Kungälv på samma sätt som de senaste åren når kommunen inte målet i Parisavtalet. Koldioxidbudgeten spricker 2027, enligt beräkningar från Klimatkollen.

Fit for 55 – EU Council decision on energy performance in buildings (25 oct 2022)
Member states agreed to set requirements that ensure that all new buildings are designed to optimise their solar energy generation potential.

221029 – Beslut nya miljömål
Den styrande majoriteten presenteras nytt miljömål i Kungälvsposten. Kungälv skall vara fossiloberoende 2030.

230823 – Beslut Energiplan KS
Energiplan 2023-2027, med sikte på 2030 antas av Kommunstyrelsen.

230831 – Beslut Energiplan KF
Energiplan 2023-2027, med sikte på 2030 antas av Kommunfullmäktige.

231207 – Beslut EU
EU Fit for 55. Nya byggnader bör ge nollutsläpp senast 2030.


Omtanke om kommande generationer

I planförslaget KS2015/880: Klocktornet 1, 34 och 37 finns en alldeles utmärkt planbeskrivning nämligen att citat:

“Staden ska vara välfungerande nu, senare och långt senare. Den skall anpassas till pågående, kända samhällsförändringar och samtidigt kunna anpassas till kommande generationers ännu okända behov.”

Denna skrivelse och planbeskrivning bör rimligtvis gälla alla planförslag i Kungälvs Kommun.

Komplettera planbeskrivningen Björkås med omtanke om kommande generationer


Energiplan beslutad av Kommunfullmäktige

Enligt den nya Energiplanen skall citat:

Den fysiska planeringen av ett område, integrera energifrågan redan i ett tidigt skede. Frågor som uppvärmning, laddinfrastruktur, bebyggelseutformning, kollektivtrafikmöjligheter, möjligheter till energi-produktion till exempel via solceller, energitillgång och energieffektivitet bör tas med från start i planerings-processen.

Fysisk planering och nybyggnation ska ske på ett sätt att det bidrar till ett samhälle där invånarna enkelt kan leva energieffektivt oberoende av fossila energikällor. Att i den fysiska planeringen ha med sig grundtanken att det ska vara enkelt att leva energieffektivt och fossilfritt är en grund för omställningen av samhället.

Hur samhället byggs ut framåt är avgörande för invånarnas tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, laddinfrastruktur och energieffektiva bostäder och därmed möjligheten till hållbara val i vardagen.

De hus, byggnader och områden som byggs idag kommer stå många decennier och måste uppfylla framtidens krav på energieffektivitet. Om inte förutsättningarna byggs in från början kommer omställningen bli mer kostsam.

Inom detta område har kommunen stora möjligheter att som planerare, exploatör och teknisk försörjare bidra till utvecklingen inom området.

I den nya energiplanen nämns flera goda hållbarhets-exempel:

  • Ett stort fokus framåt är solenergi. I all nyproduktion eller större ombyggnader inom kommunorganisationen ser kommunen över installation av solceller.
  • Installation av solceller på andra ytor än byggnaders tak, som fasader och över parkeringsplatser, är ett annat effektivt sätt att utnyttja ytor.
  • Dessutom för det produktionen närmare användningen när allt större andel bilar är eldrivna och har ett behov av fastighetsnära laddning.
  • I samband med exploateringar av nya områden är det viktigt att redan tidigt i planeringen säkerställa hur energifrågan till området ska lösas, och där fjärrvärme alltid bör utredas som alternativ till uppvärmning.

Komplettera planbeskrivningen med direktiv och riktlinjer enligt den nya Energiplanen


Sammanfattning

Å ena sidan kan man hävda att planeheten formellt inte är sakägare av ovanstående två punkter.

Å andra sidan ger majoritetens beslut och en demokratiskt beslutad energiplan mandat och direktiv till att denna och kommande detaljplaner anpassas och tydliggörs avseende:

  • Kommande generationers behov
  • Riktlinjer i detaljplaner och detaljplanskarta enligt den nya Energiplanen
  • Modiga planbeslut i nutid som gör skillnad och Kungälvs Kommun fossilfri 2030

Kungälvs Kommun skall vara fossilfri 2030

Enligt den styrande majoriteten

Källor