Förbättra Ytterby Station!

Länk till Namninsamling!

Öppet brev till

Enligt målen i det beslutade Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025, i Västra Götalandsregionen skall kollektivtrafiken vara enkel, trygg och inkluderande och ha god geografisk tillgänglighet och ha låg miljöpåverkan.

Priset för att resa kollektivt till Göteborg från Kungälv halverades av Västtrafik 14 augusti 2023. Det ledde direkt till ett kraftigt ökat resande från Ytterby station, tågperrongen är nu överfull av pendlare (Kungälvs-Posten, SR P4, 5/9, 2023). Tåget från Ytterby når Göteborg C på 20 minuter.

Klimatomställningen måste fortsätta, i en mycket högre takt. Vad kan då göras, för att ytterligare stärka utvecklingen mot ett samhälle med fler kollektiva och fossilfria resor? Hur kan ansvariga för kollektivtrafiken och infrastrukturen möta resenärernas behov av effektivitet, trygghet och säkerhet enligt beslutat Trafikförsörjningsprogram 2021-2025?

Föreningen Omställning Kungälv med temagrupp Fossilfritt resande yrkar ansvariga myndigheter att samverka och göra skyndsamma förändringar av Ytterby tågstation.

Gör tågresandet enkelt och bekvämt

Gör tågresandet från Ytterby station enkelt och bekvämt

  • Regn- och vindskyddade väntplatser på en förlängd perrong
  • Öka antalet p-platser för pendlare
  • Låsbart cykelgarage
  • Öka takten för att anlägga dubbelspår Göteborg – Stenungsund

Gör tågresandet tryggt och säkert


Gör tågresandet från Ytterby station tryggt och säkert

  • Ingen gångtrafik över tågspåren. Idag måste man korsa tågspåren för att komma till och från tågperrongerna vilket skapar otrygga situationer. I samband med den planerade plattformsförlängningen skulle man kunna skapa trygga upp/nedgångar till plattformarna från befintlig gångtunnel under spåren.
  • Ingen korsande bil/busstrafik över barnens cykel- och gångstråk vid infarten till pendelparkering och busstation. Trafiken till pendelparkeringen leds idag in via Vidkärrsvägen. Bil- och busstrafiken korsar då gång- och cykelbanan. Trafikfarliga situationer uppstår då cyklister och gångtrafikanter – framför allt skolbarn– hamnar i konflikt med bilar och bussar.

Vi uppmanar ansvariga myndigheter att aktivt bidra till omställningen: Samverka skyndsamt och visa de nytillkomna tågresenärerna från Ytterby, att ni kan möta och svara an till de nya resvanorna.

För Omställning Kungälv: 

Gunilla Almered Olsson ordf, Temagrupp Fossilfritt resande

PS: Namninsamling har startat. Arbetsgruppen Hållbart Resande kommer att finnas på Ytterby Station för att svara på frågor i början av november