Kungälvs nya kommunstrategi och hållbarhetsmålen 2030

Ingress Efter valet i höstas fick Kungälv en förändrad kommunledning. Den har författat ett strategidokument med programförklaring om 10 strategiska mål i kommunen. Vi fick in en läsarfråga som direkt riktar sig till detta.

Fråga: Vi är nyinflyttade och tänker starta en verksamhet om hälsa och arbetsmiljö i kommunen. I vår bransch är det viktigt att visa att vi jobbar hållbart och tänker på klimatavtrycket. Vad kan vi få för hjälp med detta från kommunen? Newly Established

Svar: Kära Nyinflyttade, Ni visar att företag har ökad medvetenhet om klimatfrågorna, känner tidigt vartåt vinden blåser för att inte tappa i konkurrenskraft och aktualitet. Företag ligger ofta ligger längre fram än kommunerna när det gäller omställningen. Kommunen har viktig roll i att underlätta, hjälpa och vara förebild.

Enligt kommunens nya strategidokument ska det finnas ansenligt mycket pågående hållbarhetsarbete i vår kommunförvaltning.

Det gäller särskilt Strategiskt mål nr 7: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan. Här finns mycket information:

”Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.” …”underlätta klimatomställningen för invånare, föreningar och företag genom information, regelverk, avgifter, projektutveckling och stöd” …”koldioxidbudget ska upprättas”…Kungälv ska vara fossiloberoende 2030”…”Lokal livsmedelsproduktion ska stimuleras genom reviderade regler för upphandling”


Vi rekommenderar att frågan med följdfrågor ställs direkt till kommunledningen.

  • Hur ska klimatomställningen i Kungälv underlättas för medborgare och företag?
  • Hur och när och för vilka verksamheter ska koldioxidbudget genomföras?
  • Hur ska upphandlingsregler ändras för att gynna lokalproducerad mat?

Dokumentet med titeln Kungälv 2030 Programförklaring uttrycker att Kungälv ska vara bland de ledande i genomförandet av Agenda 2030, dvs de 17 globala hållbarhetsmålen. Detta är lovande för vår kommun och det betyder en direkt satsning på hållbarhetsarbete för klimat och miljö – eller?

Kungälvs kommun är medlem av nätverket Klimat 2030 i länet. Här skrivs att kommunen redan uppfyller Klimatlöfte 20 som bl a innebär: vi ska främja utvecklingen av förnyelsebar och lokalt producerad energi och erbjuda såväl kommuninvånare som företag rådgivning kring miljöinvesteringar och energieffektiviseringar.

Mot bakgrund av dessa löften och strävanden borde Kungälv vara med i Klimatkommunerna. Det är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. ”Vårt grunduppdrag är att stötta kommuner och regioner till utsläppsminskningar. Detta gör vi genom att skapa forum för erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, diskutera lösningar och kommunicera lokalt klimatarbete”(klimatkommunerna.se). Deltagande grann-kommuner är Göteborg, Trollhättan och Borås.


Fråga till kommunledningen:

  • När blir Kungälv medlem i Klimatkommunerna? Detta skulle vara en stor hjälp i kommunens klimatarbete och höja Kungälvs position som en positiv förebild. Sammanfattningsvis visar det nya strategidokumentet en viljeyttring att förstärka klimat- och hållbarhetsarbetet i vår kommun. För att det ska också bli verkstad krävs ett tydligare samarbete med pågående klimatinitiativ i region, grannkommuner och med civilsamhällets klimatarbete.

Här är ett konkret bidrag till hjälp i omställningsarbetet från civilsamhället till kommun och företag: workshopar om tillämpning av Agenda 2030-hållbarhetsmålen – anordnas av Omställning Kungälv för olika grupperingar – inklusive politiker, kommunförvaltning och företag – under våren 2023 – mer info kommer strax.