Verksamhetsberättelse 2022

Inledning

Den ideella föreningen Omställning Kungälv bildades 6 april 2021. Tidigare var Omställning Kungälv ett nätverk inom det nationella nätverket Omställning Sverige. En del av de aktiviteter som det tidigare nätverket bedrev i Kungälv har fortsatt och utvecklats vidare.

Flera nya aktiviteter har tillkommit och verksamheten har organiserats i 8 tematiska arbetsgrupper och i tillfälliga arbetsgrupper för specifika klimataktioner som klimatmanifestation inför valet augusti 2022 och fackeltåg för klimatet 9 december 2022.

Utöver arbetet i de tematiska arbetsgrupperna bedrivs ett aktivt utåtriktat arbete för att sprida vårt övergripande mål – klimatomställning och omställning till ett hållbart samhälle där alla aktiviteter sker inom planetens gränser, stärkning av lokalsamhället och påverkan på kommunpolitiken i Kungälv i denna riktning.

Medel för detta är bland annat en offentlig föreläsningsserie i omställningsfrågor, en månatlig spalt i KungälvsPosten och insändare om hållbarhet, klimat och lokalpolitiska frågor, flera pågående läsecirklar av aktuella klimat- och omställningsfrågor samt aktivist-eventer som klimatmanifestation och fackeltåg.

Informationsspridning och diskussion om vår verksamhet sker via sociala medier, vår nyligen reviderade hemsida, facebook och instagram. För intern kommunikation bland medlemmar använder vi det digitala programmet BAND.

Medlemsantalet har under året fördubblats och var 58 personer per 31 december 2022. Av dessa är 85% aktiva i någon av föreningens verksamheter. Föreningen har blivit en synlig och tydlig kraft i kommunen.

Styrelse

Vid föreningens årsmöte 9 april 2022 valdes följande personer till styrelsen:

Gunilla Almered Olsson ordförande 1 år 22-23
Hillevi Pernmyr sekreterare 2 år 22-24
Inger Wessel kassör 2 år 21-23
Pierre Rehnlund ledamot 2 år 21-23
Ann-Sofie Wahlqvist ledamot 2 år 21-23
Anna Eklöf Valdes ledamot 2 år 22-24
Joy (Yvonne) Öhlin Lagerstedt ledamot 2 år 21-23
Rolf Nilsson suppleant 2 år 22-24
Örjan Olsson Suppleant 2 år 22-24

Revisorer: Kent Aulin och Hans Alminger valdes med mandattiden 1 år
Valberedning: Staffan Larsson och Thomas Karlsson valdes med mandattiden 1 år

Föreningens mötesrutiner

Året 2021 och de första månaderna av 2022 var drabbat av corona-pandemin och ett antal styrelseoch medlemsmöten hölls digitalt via zoom eller utomhus. Vi har etablerat en mötesrutin med styrelsemöten och direkt efterföljande medlemsmöten. På medlemsmötena ges rapportering från arbetsgruppernas aktiviteter och nya verksamheter diskuteras. Avsikten är att ge alla medlemmar insyn i verksamheten och inspiration till samarbeten och utveckling.

Minnesanteckningar från styrelsemöten görs av sekreteraren och justeras av ordföranden och justeringsperson som väljs vid varje möte. Dokumenten läggs ut på styrelsens egen BAND-grupp och arkiveras i BAND. Minnesanteckningar från medlemsmöten görs av sekreteraren och ordföranden i samarbete. Dessa minnesanteckningar publiceras på BAND, arkiveras i BAND och är tillgängliga för alla medlemmar.

Genomförda Möten

Följande möten har avhållits under perioden 1 januari – 31 december 2022:

StyrelsemöteMedlemsmötePlats
11 januariZoom
12 januari12 januariZoom
7 februari7 februariZoom
22 februariZoom
1 mars1 marsYtterby
29 mars29 marsLyckans förskola
9 AprilÅrsmöteKolebacka Fontin
26 AprilPolitikerhearingKvarnkullen
29 AprilKungälvs MarknadKungälvs Centrum
3 maj3 majYtterby
6 majVårfestBollestads Trädgård
31 maj31 majSjöhagen
23 augusti23 augustiPernemyrs Gård
27 augustiKliamtmanifestationKungälvs Centrum
28 augustiSjöhåladagenSjöhåla Strandäng
27 SeptemberLyckans förskola
10 oktoberStrategi ungdomsrekryteringBredsten
25 oktober25 oktoberBredsten
24 NovemberSamtal om OmställningFredkullaskolan
29 November29 NovemberZoom
9 decemberFackeltåg för klimatetKungälvs Centrum
9 decemberFest efter fackeltågetLa Dolce Vita

Sammanlagt har det avhållits 31 möten, 14 styrelsemöten och 17 medlemsmöten under perioden.

I förteckningen ovan ingår OmKs publika (aktivist) arrangemang – utom föreläsningar som syns i eget program. Dessutom har det avhållits ett okänt antal möten i de olika arbetsgrupperna, tillfälliga arbetsgrupper och läsecirklarna.

Verksamhet

Tematiska arbetsgrupper

 • Energi och klimat – inriktad på förnybar energiproduktion, samarbete med kommunala energibolaget Kungälv Energi, Chalmers universitet och flera företag. Ett mycket uppmärksammat och välbesökt seminarium hölls 17 mars om sol-el för villatak i kommunen.
 • Klimatanpassning – inriktad på klimatanpassningsåtgärder i kommunen i relation till nationella och regionala åtgärder.
 • Klimathänsyn vid nybyggnation – inriktad på nybyggnation i kommunen och hänsyn tagen till klimat och resurskretslopp, åkermarkens bevarande mm. Kungälv ska bli en föregångare
 • Fossilfria transporter o Marstrandsfärjan – inriktad på att eldrift av färjan ska ersätta nuvarande dieseldrift. Omfattande aktivistaktioner, namninsamling 2021 med över 1000 namnunderskrifter, upprepade möten med lokalpolitiker och kommunförvaltning, mm har genomförts. Politikerlöfte att eldrift införs 2024.
 • Matsystem och lokalproducerad mat – inriktning på ökad lokal matproduktion för hållbarhet och minskad sårbarhet vid kriser.

Sjöhålaprojektet

Samarbete med Kungälvs kommun, Naturskyddsföreningen och lokalboende. Under 2021 skedde restaurering av igenvuxen naturbetesmark till betesmark för lokala köttdjur. LONA-projektpengar har erhållits. Visning av området för allmänheten genomfördes under Sjöhåladagen 28 augusti 2022. Fältvandringar och försäljning av lokala matprodukter från Hållsunga gård & skafferi.

Tillsammansodling

Tofta-Bremnäs: temat för denna odling är gamla grödor som bondbönor, gråärter och jordärtskockor. Vi odlar en mångfald olika grönsaker och blommor. Förutom lokalproducerad mat ges glädje och social hållbarhet o Odling i Komarken – uppstart av odling och grönyteprojekt i samarbete med kommunen, hyresgästföreningen m fl föreningar. Projektet går på sparlåga under 2022.

Lokalproducerat i kommunala måltider

Fullbordad projekt-ansökan till Leader för ett nytt samarbetsprojekt med Kungälvs kommun, Hushållningssällskapet m fl och lokala producenter och en förskola. Kommunen drog sig ur detta samarbete 2022 och projektet kunde inte genomföras i år. OmK fortsätter arbetet!

Föreläsningar, seminarier, marknader

 • 24 jan Klimatalliansen med Gudrun Schyman, Mimers hus
 • 23 feb Odling för självförsörjning Lena Järvholm, Mimers hus
 • 17 mar Energiseminarium, Mimers hus
 • 23 mar Samtal om Klimat & Miljö hos Equmeniakyrkan. Samarr. Equmeniakyrkan
 • 26 mar Kläd- o prylbytesdag – samarr. Naturskyddsföreningen, Mimers hus
 • 30 mar Klimatförnekelse och demokrati Kjell Wowles, Chalmers univ. Mimers hus
 • 26 apr Politikerhearing Kvarnkullen
 • 29 maj Kungälvs marknad, centrala Kungälv
 • 21 sep Livet i jorden Mats-Ola Persson, Mimers hus
 • 20 okt Om tiden och vattnet – klimatändring och personlig motivation Andri S Magnason, författare, internationell klimataktivist, Island. Webinar, digitalt. Samarr. Naturskyddsf., Fredsf., Equmeniakyrkan. Mimers hus
 • 29 okt Kungälvs marknad, centrala Kungälv. Vi deltog med marknadsstånd med info. och tävling
 • 24 nov Samtal om Omställning – dialogseminarium med John Holmberg, Chalmers univ. Fredkullaskolan
 • 7 nov – 18 nov COP27 Webinar, digitalt
 • 14 nov Lokalodlad mat och lokalt hållbarhetsarbete, Alzoubi farm, Tomas Tegnby. Webinar, digitalt. Samarr. Studiefrämjandet, Hela Sverige ska leva Temagrupp Agenda 2030

KLIMATAKTIONER 2022

 • 26 april Politikerhearing om klimat
 • 10 augusti Politikerenkät om klimat och hållbarhet
 • 27 augusti Klimatmanifestationen i Kungälv
 • 9 december Fackeltåg för klimatet

Övriga aktiviteter

Frågespalt i KungälvsPosten

Månatlig spalt om Klimat, Hållbarhet och Omställning. Behandlade ämnen under 2022:

 • Hållbar stadsutveckling
 • Marstrandsfärjan
 • Ukrainakriget och klimatet
 • Valet och klimatet och planeten
 • Kungälvs framtid
 • Dyrtider och klimatet
 • Kompensation för flygresor, mm

Hållbarhetsråd

i påverkar kommunen att bilda ett Hållbarhetsråd

Insändare i KungälvsPosten

 • Om kollektivtrafik
 • Marstrandsfärjan
 • Lokalproducerat
 • Solelproduktion
 • Tätortsnatur
 • Arenabygget

Strategimöten

 • Om föreningens verksamhet
 • Om ungdomsrekrytering
 • Om föreningens informationsspridning Ungdomssatsning – djupdykning i olika möjligheter till att få med ungdomar i vår verksamhet
 • Medlemsrekrytering – riktade emails till olika grupper

Biskopsvisitationen december 2022

Om samarbete med Svenska Kyrkan. Ordf. deltog med presentation

Namnunderskrifter

Stämning av svenska staten för uteblivna klimatåtgärder. arr. Föreningen Aurora. Stöd från 1620 svenska forskare varav flera medlemmar i OmK.

Läsecirklar

 • En strimma av hopp. S. Laestadius- våren 2022
 • Om tiden och vattnet. Andri S. Magnason – våren och hösten 2022
 • Jorden – vår planets historia och framtid. Gaffney, Rockström m fl. – hösten 2022 – pågår
 • Klimatpsykologi. Hur vi skapar en hållbar förändring. K. Andersson, F.Hylander & K.Nylèn.- hösten 2022 – pågår.

Projektansökningar under 2022

 • Leader södra Bohuslän: Lokalproducerad mat i skolan. April 2022
 • Klimat 2030 VästraGötalandsRegionen: Tillsammans för ett klimatsmart och hållbart Kungälv. Medborgare lär sig Agenda 2030 genom lokala exempel. Sep 2022

Sociala aktiviteter

 • Årsmöte med vårbruk och grillmat i Kolebacka
 • Fontin Klimatmanifestationen; Tillverkning av attribut, plakat mm hos Inger o Thomas, Anna o Kari
 • Fackeltåget; tillverkning av attribut, plakat mm
 • Vårfest hos Joy Öhlin Lagerstedt, Bollestad
 • Fackeltåg för klimatet
 • Julmiddag La Dolce Vita, Kungälv

Kommunikation via sociala medier

Hemsidan har uppdaterats och reviderats. www.omstallningkungalv.se Facebook och Instagram i funktion BAND används för intern kommunikation bland medlemmar i föreningen och för att arkivera anteckningar från styrelsemöten och medlemsmöten.

Samarbeten

Omställning Kungälv samarbetar med Kungälvsavdelningar av Naturskyddsföreningen, Fredsföreningen, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan, samt Västra Götalandsregionen genom Klimat 2030, Hela Sverige ska leva, Studiefrämjandet och akademien genom Göteborgs center för hållbar utveckling -Chalmers och Göteborgs universitet, Leader Bohuslän, Coompanion, Hushållningssällskapet, Lokalproducerat i Väst, MATtanken, Ekobanken Vi utvecklar samarbete med ett flertal omställningsorganisationer utanför kommunen.

Vi samarbetar med Göteborgsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och med ett flertal kommuner inom och utanför länet.